02 673 06 34
0472 80 90 55
Joyce Van Moer | Directie

Aanmelden en inschrijven

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Uw kind inschrijven in een kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2023-2024?

Een kort overzicht van de  belangrijke data vindt u hier alvast !

 • 9 januari - 20 januari 2023: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
 • 2 februari - 15 februari: inschrijven aangemelde broers, zussen en kinderen van personeel
 • 28 februari - 11 maart 2023: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
 • 21 april 2023: toewijzingsbericht
 • 24 april - 15 mei 2023: inschrijven
 • 23 mei 2023: vrije inschrijvingen

BIJ DE INSCHRIJVING

Bij de inschrijving vragen wij een officieel document mee te brengen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (samenstellling van het gezin)

De inschrijving kan pas ingaan na instemming en schriftelijk akkoord betreffende het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt dit expliciet medegedeeld via de website. Indien ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van het kind, zullen de ouders bevraagd worden over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, eventueel info over de vorige school en schoolresultaten… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien de school op de hoogte is van het niet-akkoord van een van beide ouders, kan het kind niet ingeschreven worden.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

INSCHRIJVING WEIGEREN

Het schoolbestuur heeft in maart 2009 beslist een maximumcapaciteit in te voeren. Omwille van materiële omstandigheden beperken wij de inschrijvingen tot 22 leerlingen per klas.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de onthaalklas blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september waarop de inschrijving betrekking heeft.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

De beslissing wordt schriftelijk of via e-mail binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering kan u bij het Lokaal Overlegplatform terecht en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

OVERZICHT VRIJE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2023-2024 (UPDATE 23/05/2023)

 • Geboortejaar 2021: 0 vrije plaatsen
 • Geboortejaar 2020: 0 vrije plaatsen
 • Tweede kleuterklas: 0 vrije plaatsen
 • Derde kleuterklas: 0 vrije plaatsen
 • 1ste leerjaar: 0 vrije plaatsen
 • 2de leerjaar 0 vrije plaatsen
 • 3de leerjaar: 0 vrije plaatsen
 • 4de leerjaar: 0 vrije plaatsen
 • 5de leerjaar: 0 vrije plaatsen
 • 6de leerjaar: 0 vrije plaatsen